Esteu aquí

Inici » Serveis

Control i execució d'obra

 

 

Estudis previs topogràfics, aixecaments i implantació de xarxa geodèsica, per realització de projectes d' obra civil o pública.

Replantejament dels diferents elements de l'obra, encaix d'eixos i rasants, amidaments i cubicacions.

Treballs en la fase de construcció i control de túnels i viaductes.

Aixecament amb escàner làser i tractament de dades per a valoracions d'amidaments i planificacions posteriors.

Aixecaments topogràfics i realització dels plànols finals, As built.

Experiència tant en execució d'obra, com en assistència tècnica en obra civil i pública.

Empresa adscrita al Registre d'Empreses Acreditades amb el número 09000029101.